fbpx
08 Haziran 2016
17 August 2016
1 Temmuz 2016
17 August 2016

30 Haziran 2016

30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Alev Denizgil (Üye)
5.       Çelen Çağansoy (Üye)
6.       Fatma Miralay (Üye)
7.        Hüseyin Kıral (Üye)
8.       Leyla Öztürk (Üye)
9.       Meryem Ekinci (Üye)
10.   Mine Atlı (Üye)
11.   Murat Kanatlı            (Üye)
12.   Onur Olguner (Üye)
13.    Osman Yücelen (Üye)
14.   Özmen Birinci (Üye)
15.   Sonuç Koyuncu (Üye)  
16.   Tolga Ahmet Raşit (Üye)
17. Ülkü Taşseven (Üye)
18. Vedat Tezcan        (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Boysan Boyra (Üye)
3. Bülent Çıraklı (Üye)
4. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
5. Rauf Denktaş (Üye)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

M.K. NO.:

52/2016

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a)      Kira ve İhale Komisyonunun 155/2016 sayılı kararının onayı için gündemin 5. maddesine eklenmesine,

b)     Gündemin 8. maddesinin, bütçe kalemi yetersiz olduğundan gündemden çıkarılmasına,

c)      Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 21/2016, 22/2016, 23,/2016 sayılı kararlarının onay için gündemin 3. maddesine eklenmesine,

 

Leyla Öztürk, Fatma Miralay, Mine Atlı toplantıya katılmıştır.

   

 M.K. NO.:

53/2016 Maliye Şubesi’nin 878 arşiv numaralı evrakı ve Bütçe Komisyonu’nun 01/2016 sayılı kararı doğrultusunda 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 80. maddesi ve birinci cetveli uyarınca 2015 yılı safi kazançları Maliye Bakanlığına beyan etmiş olan kişi ve işletmelerden yapmış oldukları beyanın %0.2’si beyan yapmamış kişi ve işletmelere ise aşağıdaki liste uyarınca vergi tarh edilmesine ancak Ekim ayı sonuna dek Belediyemize beyanda bulunmaları durumunda, beyanlarının %0.2’si üzerinden vergi uygulanması ve gereken düzeltmelerin Belediye yönetimince yapılmasına, Maliye Şubesinin 878 arşiv no’lu evrakının ekinde bulunan listenin A sütununun %40 artırılmasına oy çokluğu ile;

Red oyu verenler: Fatma Miralay, Onur Olguner, Hüseyin Kıral, Murat Kanatlı.

Çekimser oy: Leyla Öztürk

A                            B                            C

1.       Oteller                                                                       7000                             4000                     3000

2.      Özel Yurtlar                                                                    5600                     3000                     2000

3.       Pansiyon /Yatı Evi                                                         840                       400                       200

4.      Fabrika                                                                            5600                        3000                     2000

5.       Atölye/Tamirhaneler                                                  2100                     1000                     500

6.      Restaurant/Lokanta                                                     2100                     1000                     500

7.       İçki İçilen Yerler(Bar/Meyhane/Diskotek           3500                     1500                     750

8.      Pastahane/Hamur İşi yapılan yer                           700                        400                       300

9.      Eczaneler                                                                         700                        400                       300

10.   Matbaalar                                                                         1050                     500                        250

11.   Kasap ve Balık Satıcıları                                             1400                     750                        500

12.   Ekmek Fırınları                                                              1400                    750                        500

13.   Kreşler                                                                               700                       400                       300

14.   Dershanler                                                                       2100                     1000                     750

15.   Avukatlar                                                                          700                        400                       300

16.   Butikler                                                                             700                        400                       300

17.    Döviz Büroları                                                             7000                        4000                     3000

18.   Gümrük Komisyoncuları                                            1400                     750                        500

19.   Berber/Kuaför/Güzellik Salonu                             1050                      600                       350

20.  Süpermarketler                                                             2800                    1500                     1000

21.   Marketler                                                                         840                       400                       200

22.  Taksiciler                                                                          350                        150                        100

23.   Oto Galeriler                                                                  2100                     1000                     750

24.  Klinikler                                                                            1400                     750                        500

25.   Yataklı Klinikler                                                             2800                     1500                     1000

26.  Özel Hastahaneler                                                       5600                     3000                     2000

27.   Tasdik Memuru/Noterler                                           350                        150                        100

28.  Şans Oyunları                                                                 14000                  9000                     8000

29.  Büfeler                                                                              490                       250                        150

30.   Esnaf                                                                                  700                        250                        150

31.   Veterinerler                                                                    700                        400                       300

32.   Benzin İstasyonları                                                      2100                     1000                     750

33.   Kuyumcular                                                                     1400                     750                        500

34.   Mobilyacılar                                                                    2100                     1000                     500

35.   Hava Yolları                                                                     2800                     1500                     1000

36.   Turizm ve Seyehat Acenteleri                                 700                      400                       300

 

 

Uygulanacak listelerin hazırlanarak gazetede duyurulması, web’den yayınlanması ve Belediye ilan tahtalarına asılması, gazeteye verilecek ilanın en az 2 gazetede 3 gün süreyle yayınlanması, Meslek vergisi ve işyeri bulundurma harcı son ödeme tarihinin 31.10.2016 olmasına oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı’nın şerhi;

Şayıştay’ın LTB 2008-2011 Mali Yılları Kesin Hesap Denetim Raporu sayfa 453’te “Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 51/1995 sayılı yasa gereği ilgili Belediye’ye ulaştırılması gereken vergi matrahlarını vermeyi kabul etmemesi, anılan Yasa hükmü hilafına bir uygulama olarak görülmekte olup, bu uygulama neticesinde, Belediye Meclis kararı ile tahakkuk ve tahsil edilen Meslek Vergilerinde 51/1995 sayılı yasa hükümlerine aykırı olarak tahakkuk ve tahsil edildiği sonucuna ulaştırılmıştır.” denmektedir. Belediye Meclisi’nin gündemine getirilen son öneri, Sayıştay’ın ilgili raporunda da belirtildiği gibi Meslek Vergilerinin 51/1995 sayılı yasa hükümlerine aykırı olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini öngördüğü için ret oyu veriyorum.

Onur Olguner’in şerhi;

Alınan karar Belediyeler Yasasının 1. Cetveline uymamaktadır. Yasaya aykırı bir karardır. Yasaya aykırılığı Sayıştay raporunun 4.3.11.”Meslek Vergisi Gelirine (01.4.3.01) ilişkin tesbitler” kısmında tespit edilmiştir bu sebepten dolayı ret oyu veriyorum.

Ülkü Taşseven ve Vedat Tezcan’ın Evet gerekçesi;

Belediye Meclisinde gerçekleşen tartışmalara binaen, 24/82 sayılı gelir vergi yasasının 39(1) maddesi ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının 80(1) maddesinin A bendinde belirtilen tarhiyat sürelerinin çakışması nedeni ile, Gelir ve Vergi dairesinin son tarhiyat günüyle aynı günde ve henüz resmi matrahlar yayınlanmamışken, Yerel Yönetimlerin resmi matrah üzerinden meslek vergisi tarh etmesi mümkün görünmemektedir. Nitekim, yasalarımızın hükmettiği alan içerisinde yer alan neredeyse tüm yerel yönetimler, kendi idarelerindeki belediyeleri zarara uğratmamak adına ve Vergi Usul Yasasının 8. maddesinde de yer aldığı gibi vergi yasasının sağlıklı bir şekilde uygulanması konusunda ellerindeki bütün olanaklarla kolaylık göstermek zorunluluğu içerisinde tarhiyat süresini ihlal etmeden, birtakım yöntemlerle tahmini meslek vergisi tarhiyatı yapmaktadır. Sayıştay’ın LTB ile ilgili yayınladıgı son raporda da, daha önce de yapılan bu uygulama için, tarhiyat konusunda herhangi bir uyarı yapılmamış, ancak tahakkuk ve tahsilat ile ilgili olarak, yasa dışı işlem yapıldığı belirtilmiştir.  Yasanın belirlediği süreler içerinde, ve yasanın tahakkuk ve tahsilat ile ilgili emrettikleri ile uyumlu bir şekilde düzeltilerek resmi matrahlar üzerinden ilgili meslek vergilerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi koşulları ile evet oyu veriyoruz.

M.K. NO.:

54/2016

Yasalarda eksik görülen kısımlar için Meclis Hukuk Komitesine, İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına yazı yazılacak bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışma yapılmasının talep edilmesine oy birliği ile;

Alev Denizgil, Fatma Miralay, Meryem Ekinci, Mine Atlı, Sonuç Koyuncu oylamadan sonra toplantıdan ayrılmıştır.

 M.K. NO.:

55/2016 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonun 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

16/2016: 27 Nisan 2016 tarihli ve 2152 arşiv numaralı dilekçe İmar Şubesinin de görüşleri alınarak değerlendirildi ve Ek’teki haritada işaretli sokağa “Cemal Tahir Sokak” adının verilmesine oy birliği ile,

17/2016: 15.01.2015 tarihli ve 361 arşiv numaralı dilekçe değerlendirildi ve Ek’teki haritada işaretli sokağa “Sultan Lord Sokak” adının verilmesine oy çokluğu ile,

18/2016: 07.04.2016 tarihli ve 1791 arşiv numaralı dilekçe değerlendirilmiş ve Ek’teki haritada işaretli sokağa “Mustafa Arıkan Sokak” ismi verilmesine oy birliği ile,

19/2016: Mehmet Akif Caddesi tarafı Kumsal Parkı girişi otoparkında yer alan Natürel Büfe işletmecisinin büfe önüne yapmayı talep ettiği gölgelik modelini Komisyon değerlendirdi ve yapılacak gölgeliğin bej renk ve reklamsız olması kaydı ile yapılabileceğine oy birliği ile,

20/2016: 24 Aralık 2015 tarihli ve 5360 arşiv numaralı Mazhar Igbal Choudhry’nin dilekçesi değerlendirilmiş ve Hukuk Şubesi’nin görüşleri alınarak hazırlanmış olan ek’teki protokolün China Bazaar ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında imzalanmasına oy birliği ile,

21/2016: Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 17 Haziran 2016 tarihli Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonuna sunmuş olduğu inşaat izni aşamasında kentin yeşil alan ve Gölge ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde hazırlamış olduğu çalışma İmar Şubesi tarafından da değerlendirilmiş ve Ek’teki koşullarda inşaat ruhsatlandırma aşamasında uygulanabileceğine oy birliği ile;

22/2016: M.K.80/2015 ile KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin katkıları ile Ortaköy Mahallesi, Harita/PlanXXI.29.W.2., Blok D, Parsel 1549’da yer alan Belediyemize ait Yeşil Alanda yapılacak düzenleme ile Ek’te hazırlanan protokolun imzalanması için Sn. Başkan’a yetki verilmesine oy birliği ile;

 23/2016: 02.06.2016 tarihli ve 2677 no’lu dilekçe değerlendirilmiş ve “Sultan Lord Sokak” isminin T.İ.K.T.K NO:17/2016 ile verilmiş olmasından ve aynı ismin talep edildiği sokakta “Gökçin Sokak” adının mevcut olması nedeni ile ve İmar Şubesi’nin de mevcut sokak isminin değiştirilmesinin teknik olarak uygun olmadığı görüşü de dikkate alınarak ve komisyonun da bu yöndeki prensip kararından da dolayı uygun bulunmayarak ilgili talep oy birliği ile reddedilmiştir.

M.K. NO.:

56/2016

Kira ve İhale Komisyonun 141/2016, 144/2016, 149/2016, 150/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

Ülkü Taşseven çekinser oy kullanmıştır.

141/2016: Belediye Pazarı’nda ‘hint kınası dövmesi’ yapabilmek amacıyla yer (masa) talebi olan İman Hamidan’ın dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 31 Mayıs 2016 tarih ve 752 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda, sözleşmesinin yapılmasına, kira bedelinin 200 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 100 TL olacak şekilde sözleşmenin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına oy birliği ile;

144/2016: 137/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Otobüs Terminali Dükkan No: 16 için Erol Özteknik’in 09 Haziran 2016 tarih ve 2778 arşiv no’lu teklifi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, tek teklif olması sebebiyle  Erol Özteknik ile yapılan görüşme neticesinde teklifini 400 TL olarak artırması sonrasında ve İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin olumlu görüşü doğrultusunda  sözleşmesinin yapılmasına, kira bedelinin 800TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400 TL olacak şekilde sözleşmenin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına ve kararın Erol Özteknik’in en geç 14 Haziran 2016 Salı günü mesai bitimine kadar sözleşme gereği olan depozito miktarı 800 TL’yi yatırması koşuluyla geçerli olmasına, depozitin yatırılmaması durumunda aynı şartlarla yeniden teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

149/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 138/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Hamitköy I. Etabı’nın Eksik Kalan Kanalizasyon Alt Yapı Projesi” için 2 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1.       Kayas Construction Ltd.                                 975.607.10.-TL+ KDV

2.      Sütçüoğlu Ltd.                                                 926.725.00. -TL+ KDV

3.

Tekliflerin 23 Haziran 2016 tarihine kadar değerlendirilerek rapor  hazırlaması ve Komisyona sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile;

150/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 138/2016 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Hamitköy I. Etabı’nın Eksik Kalan Kanalizasyon Alt Yapı Projesi’nin, Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 23 Haziran 2016 tarih ve 849 arşiv no’lu raporu doğrultusunda verilen 2 teklifin de proje keşif  bedelinin çok üzerinde olmasından dolayı ihalenin iptaline ve Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin konuyu değerlendirip tekrardan Kira İhale Komisyonu’nun gündemine getirmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

57/2016

Kira ve İhale Komisyonun 155/2016 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu kullanmıştır.

Ülkü Taşseven çekimser oy kullanmıştır.

155/2016: Çukurova Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu ve M.K 155/2015 sayılı karar ile Sn. Başkan’a imza yetkisi verilen ’Turistik Gezi Treni’ projesi hususunda trenin İhale Tüzüğünün 26. Maddesi kapsamında alımının yapılabilmesi için Kira ve İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oy çokluğu ile;

Karar verilmiştir.

 

 

Bilgilendirme:

Kira ve İhale Komisyonun 137/2016, 138/2016, 139/2016, 140/2016, 142/2016, 143/2016, 145/2016, 146/2016, 147/2016, 148/2016, 151/2016, 152/2016, 153/2016, 154/2016 sayılı kararları hakkında Meclise bilgi verilmiştir.

137/2016: Boşaltılan Otobüs Terminali içindeki 16 no’lu dükkanın İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 02 Haziran 2016 tarih ve 762 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 09 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü elden teklif kabul edilmek suretiyle kiralanması için duyuru yapılmasına oy birliği ile;

138/2016: Müteahhitler Birliği’nin almış olduğu boykot kararı ile 113/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ertelenen “Hamitköy I. Etabı’nın Eksik Kalan Kanalizasyon Alt Yapı Projesi” için 07 Haziran 2016 tarihinde gazete ilanı ile tekrardan ihaleye çıkılmasına, 16 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine ve proje için ihale dosyasını almış olan müteahhitlerden ücret alınmamasına oy birliği ile;

139/2016: Müteahhitler Birliği’nin almış olduğu boykot kararı ile 106/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ertelenen “Asfalt Yama ve Kaplama İşleri” için 07 Haziran 2016 tarihinde gazete ilanı ile tekrardan ihaleye çıkılmasına, 16 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine ve proje için ihale dosyasını almış olan müteahhitlerden ücret alınmamasına oy birliği ile;

140/2016: Müteahhitler Birliği’nin almış olduğu boykot kararı ile 98/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile iptal edilen “Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi”  için 07 Haziran 2016 tarihinde gazete ilanı ile tekrardan ihaleye çıkılmasına, 16 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine ve proje için ihale dosyasını almış olan müteahhitlerden ücret alınmamasına oy birliği ile;

142/2016: 132/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Belediye Pazarı Dükkan No: 68 için teklif gelmemiş olması sebebi ile aynı şartlarda kiralanana kadar teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

143/2016: Çağlayan Parkı kiracısı Şerife Akman’ın 01 Haziran 2016 tarih ve 2675 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup talebin uygun bulunmadığına oy birliğ ile;

145/2016: Su İşleri Şubesi’nin 08 Haziran 2016 tarih ve 797 arşiv no’lu raporu doğrultusunda elektronik kartlı su sayacı alımı  ihalesine çıkılması için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oy çokluğu ile;

146/2016: Otobüs Terminali No: 2 ve 3 kiracısı Ömer Güngör’ün 14 Haziran 2016 tarih ve 2840 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 16 Haziran 2016 tarih ve 819 arşiv no’lu raporu doğrultusunda talebin reddedilmesine oy birliği ile;

147/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 139/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Asfalt Yama ve Kaplama İşleri” için tek teklif olan Tekjen Construction Ltd’nin 1,472.200.-TL+KDV’lik teklifinin teminat miktarının verilen teklife göre yetersiz olmasından dolayı geçersiz sayılmasına, ilgili firmanın teminat mektubunun iadesine, 17 Haziran 2016 tarihinde gazete ilanı ile yeniden ihaleye çıkılmasına ve 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:30’e kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

148/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 140/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” için aşağıda belirtilen 2 teklifin de eksik evrak sebebiyle geçersiz sayılıp açılmamasına, 17 Haziran 2016 tarihinde gazete ilanı ile yeniden ihaleye çıkılmasına ve 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:30’e kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine oybirliği ile;

 

  151/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 148/2016 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” için  2 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1.       Wide City Const.& Development  Ltd.          779,036.48-TL+ KDV

2.      Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şti. Ltd.          800,000.00-TL+ KDV

Tekliflerin 28 Haziran 2016 Salı gününe kadar değerlendirilerek rapor  hazırlaması ve Komisyona sunması için Altyapı Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile;

152/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 147/2016 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Asfalt Yama ve Kaplama İşleri” için  tek teklif gelmiştir. Teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1.       Tekjen Construction Ltd.                                 1,422,150.00-TL+ KDV

Teklifin 28 Haziran 2016 Salı gününe kadar değerlendirilerek rapor  hazırlaması ve Komisyona sunması için Altyapı Şubesi’ne verilmesine oy birliği;

153/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 147/2016 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Asfalt Yama ve Kaplama İşleri” için Altyapı Şubesi’nin 27 Haziran 206 tarih ve 861 arşiv no’lu raporu Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup tek teklif veren Tekjen Construction Ltd. yetkilisinin 30 Haziran 2016 Perşembe günü Kira İhale Komisyon toplantısına çağırılmasına oy birliği ile;

154/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 148/2016 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi için Altyapı Şubesi’nin 27 Haziran 2016 tarih ve 860 arşiv no’lu raporu Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup Wide City Const.& Development  Ltd. ve Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şti. Ltd. yetkililerinin  30 Haziran 2016 Perşembe günü Kira İhale Komisyon toplantısına çağırılmasına oy birliği ile;

Gündemin 4. ve 7. maddelerinin bir sonraki toplantı gündemine alınması yönünde görüş birliğine varılmıştır.


Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Alev Denizgil

 (Üye)

 

Ahmet Akbil

 (Üye)

  Çelen Çağansoy

(Üye)

Fatma Miralay

(Üye)

  Leyla Öztürk

(Üye)

Hüseyin Kıral

(Üye)

  Meryem Ekinci

(Üye)

Mine Atlı

(Üye)

  Murat Kanatlı

 (Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Onur Olguner

(Üye)

Özmen Birinci

(Üye)

  Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

Ülkü Taşseven

(Üye)

Vedat Tezcan

(Üye)

 

/İN.                                                                                       

Facebook Yorumları
Supportscreen tag