fbpx
17 Aralık 2014
17 Aralık 2014
Öğlen Ajansı – Mehmet Harmancı
2 Ocak 2015

23 Aralık 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

23 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Mehmet Harmancı Akın AktunçAhmet AkbilAhmet Bağzıbağlı

Alev Denizgil

Bülent Çıraklı

Bülent Kılınçoğlu

Çelen Çağansoy

Hüseyin Kıral

Meryem Ekinci

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Osman Yücelen

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
2. Fatma Miralay (Üye) – İzinli
3. Mehmet Kermeoğlu (Üye) – İzinli

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:230/2014 Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun almış olduğu 27/2014 sayılı kararın 1.gündem maddesi olarak eklenerek görüşülmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:231/2014 Kira ve İhale Komisyonu’nun almış olduğu 227/2014, 228/2014 ve 229/2014 sayılı kararların gündeme eklenerek görüşülmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:232/2014 Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile; Belediye Bütçe kaleminin 03-03-03-01 Yurt Dışı Geçici Görev ve Yolluklar kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;27/2014:Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları   arasında yapılan “İşbirliği Protokolü” çerçevesinde yapılan davet uyarınca Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu 08-12 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Üsküdar’daki Kerem Yılmazer Sahnesi’nde Kıbrıs Rumca Küstüm Kırıldım” ve “Kayıp” oyunlarını sergilemek üzere, Akgünler Turizm Ltd. sponsorluğunda gerçekleşmesine ; turneye katılacak personelin 08-12 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmasına ve turne boyunca katılan personele günlük 40TL harcırah ödenmesine 22 kişilik bir ekibin Turneye katılmasına ve harcırah olarak toplam 3,520 TL ödenek çıkarılmasına, arzu edilmesi halinde K.S.ve Sosyal İşler Komisyon Koordinatörü Sn. Fatoş Miralay ve diğer Meclis Üyelerinin de kendi imkanları ile katılabilineceğine , oy birliği ile;Karar verilmiştir.

 

 

 

23 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

Sonuç Koyuncu toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:233/2014 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;227/2014: Belediye Pazarı’nda bulunan 54 no’lu dükkanın Mehmet Kılıç’a kiralanmasına; kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 250 TL (İki yüz elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasının ödenmiş sayılmasına ve 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile228/2014: Belediye Pazarı’nda bulunan 49 no’lu dükkanın Nevzat Dilekçi’ye kiralanmasına; kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 250 TL (İki yüz elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasının ödenmiş sayılmasına ve 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

229/2014: 5 Kasım 2014 tarihinde alınan MK 185/2014 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonunun 157/2014 sayılı kararının (kiracı Müge Peynirci Akkaya’nın kira sözleşmesini imzalamaması ve görüşme çağrılarına da uymaması nedeni ile) söz konusu Kira İhale kararının iptaline.

Oy birliği ile karar verilmiştir

 

M.K. NO.:234/2014 2014 Mali Yılı için yapılan Ek Bütçe’nin Bakanlar Kurulu’ndan hazırlanış şekli itibarı ile onay almaması nedeniyle bu kapsamda alınan M.K.No.:198/2014 sayılı Meclis kararının iptaline oybirliği ile;M.K.No.:198/2014:Belediyemiz Bütçesinde ihtiyaç üzere hazırlanan ve aşağıda belirtilen 2014 Mali Yılı Ek Bütçesinin onayına oyçokluğu ile; Murat Kanatlı bu karara red oyu vermiştir.Murat Kanatlı’nın Şerhi: Belediye çalışanlarının yeni dönemdeki İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımları ek bütçede olmadığı için red oyu verdim.

2014 Mali Yılı Ek- Bütçesi

 

Gelirler04-03-01-001 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar   28,000,000.-TLToplam     28,000,000.-TL Giderler01-03-01-002 Geçici İşçilerin Ücretleri           210,000.-TL01-03-04-001 İşçilerin Sosyal Hakları           1.050,000.-TL01-09-01-002 Asbaşkan Ödeneği                         5,000.-TL

03-02-01-001 Kırtasiye Alımları                       10,000.-TL

03-02-03-001 Yakacak Alımları                           1,000.-TL

03-02-03-002 Akaryakıt ve Yağ Alımları           30,000.-TL

03-04-02-002 Mahkeme Harç ve Giderleri         60,000.-TL

03-05-02-002 Telefon Abo.ve Kull.Giderleri     40,000.-TL

03-07-03-002 Makine Tec.Bakım/Onarım           20,000.-TL

03-07-03-003 Taşıt Bakım Onarım Gid.             150,000.-TL

06-01-05-030 Hareketli İş Makinası Alımı         100,000.-TL

06-02-02-001 Hammadde Alımları                     500,000.-TL

06-02-02-002 Su Alımları                                   40,000.-TL

06-05-07-020 Park Bahçe Yapım Gid.               150,000.-TL

10-01-01-001 Kısa Vadeli Borçlar             25.634,000.-TL

Toplam           28,000,000.-TL

 

23 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

M.K. NO.:235/2014 Belediye Bütçesi’nde görülen ihtiyaç üzerine hazırlanan ve aşağıda belirtilen 2014 Mali Yılı Kalemler arası Bütçe aktarmalarının onayına oybirliği ile;1- 03.04.03.04           KDV Giderleri Kaleminden                               2,000,000.-TL2- 03.07.01.07           Su Sayacı Alımları Kaleminden                           180,000.-TL

3- 06.05.07.04           Sosyal Tesisler Kaleminden                                186,000.-TL

Toplam         2,366,000.- TL  

 

 

 

1-   210,000.-     TL’si     01.03.01.02                           Geçici İşçi Ücretleri kalemine

2- 1,050,000.-TL’si     01.03.04.01                           İşçilerin Sosyal Haklar kalemine

3- 5,000.-       TL’si       01.09.01.02                          Asbaşkan Ödeneği kalemine

4-   10,000.-     TL’si     03.02.01.01                           Kırtasiye Alımları kalemine

5-   1,000.-       TL’si     03.02.03.01                          Yakacak Alımları kalemine

6-   30,000.-     TL’si     03.02.03.02                           Akaryakıt ve Yağ Alımları kalemine

7-   60,000.-     TL’si     03.04.02.02                           Mahkeme Harç ve Giderleri kalemine

8-   40,000.-     TL’si     03.05.02.02                           Telefon Abonelik ve Kull.Giderleri kalemine

9-   20,000.-     TL’si     03.07.03.02                           Makine Techizat Bakım/Onarım Gid. kalemine

10- 150,000.-   TL’si     03.07.03.03                          Taşıt Bakım Onarım Giderleri kalemine

11- 100,000.-   TL’si     06.01.05.30                            Hareketli İş Makinası Alımı kalemine

12- 500,000.-   TL’si     06.02.02.01                            Hammadde Alımları kalemine

13- 40,000.-   TL’si     06.02.02.02                           Su Alımları kalemine

         14- 150,000.- TL’si       06.05.07.20                            Park Bahçe Yapım Giderleri kalemine

               2,366,000.- TL   Toplam

 

 

 

23 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:236/2014 Belediye Bütçesi’nde görülen ihtiyaç üzerine hazırlanan ve aşağıda belirtilen 2014 Mali Yılı Ek Bütçesi’nin onayına Murat Kanatlı’nın MKNo.198/2014 sayılı karardaki gerekçelerle red oyuyla oyçokluğu ile;Lefkoşa Türk Belediyesi 2014 Mali Yılı Ek – Bütçesi 

                   Gelirler                                                                                                                             Giderler

 

 

 

04-03-01-001 Kısa   ve Uzun Vadeli Borçlanmalar   28,000,000.- TL

_____________

                                                             Toplam           28,000,000.-TL

_______________

 

 

10-01-01-001   Kısa Vadeli Borçlar   28,000,000.-TL

_______________
Toplam       28,000,000.-TL

_______________

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Ahmet Akbil(Üye)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Alev Denizgil(Üye)
Bülent Çıraklı(Üye)   Bülent Kılıçoğlu(Üye)
Çelen Çağansoy(Üye)   Hüseyin Kıral(Üye)
Mine Atlı(Üye)   Murat Kanatlı(Üye)
Meryem Ekinci(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Osman Yücelen(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye)   Sonuç Koyuncu(Üye)
Tolga Ahmet Raşit(Üye)   Ülkü Taşseven(Üye)
Vedat Tezcan(Üye)    

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag