fbpx
“İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz” oyunu çok beğenildi
18 Eylül 2015
Kurslar başarıyla tamamlandı!
24 Eylül 2015

21 Eylül 2015

21 EYLÜL 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

1.    Mehmet Harmancı (Başkan)
2.    Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.    Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
4.    Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.    Alev Denizgil (Üye)
6.    Bülent Çıraklı (Üye)
7.    Çelen Çağansoy (Üye)
8.    Fatma Miralay (Üye)
9.    Meryem Ekinci (Üye)
10.    Mine Atlı (Üye)
11.    Murat Kanatlı           (Üye)
12.    Onur Olguner (Üye)
13.    Osman Yücelen (Üye)
14.    Rauf Denktaş (Üye)
15.    Sonuç Koyuncu (Üye)
16. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
17. Ülkü Taşseven (Üye)
18. Vedat Tezcan       (Üye)

 

 

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

1. Ahmet Akbil (Üye)
2. Hüseyin Kıral (Üye)-İzinli
3. Leyla Öztürk (Üye)
4. Mehmet Kermeoğlu     (Üye ) İzinli
5. Özmen Birinci (Üye)-İzinli

 

 

    

 

 

 

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G.Korucu

 

  Meclis üyelerine dağıtılmış olan Toplu İş Sözleşmesinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

 

“Ek 4: Değerlendirme Kurulu kararı sonucu oluşacak maksimum personel sayısını gösteren tablodur” ibaresinin sayfa 10 ve 12’deki Not:2 kapsamında açıklayıcı bilgi olarak eklenmesine.

 

Sayfa 2: Genel Tarifler:

–          Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Meclisi

–          Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Başkanı

 

Sayfa 10 Not 2:

Dikey ilerleme sadece üst sınıfta boşluk olması halinde yapılabilecektir. (Ek IV.’ün sayısal olarak imkan vermesi halinde)

Kalifiye sınıfına geçişlerde, sınıfa başvuru sahibi ayrıca mesleki yeterliliğini belgelemesi (ustalık belgesi, KTEZO belgesi) koşulu aranacaktır.

 

Sayfa 15 Madde 18: Eski hizmetin devamı

Ancak; Disiplin Kurulu kararınca, Disiplin, Suç ve Ceza Kuralları yönetmeliği; (Ek III) Madde 7(5) (a) ve (f) bendi gereğince işten çıkarılanlar ve işten kendi isteği ile ayrılanlar…

 

Sayfa 17 Madde 28:

Son satır “gece bekçileri” “Bekçiler” olacak

 

Sayfa 18 Madde 29:

“Şube Şefleri”   “Şube Amirleri” olacak

 

Madde 31:

“Mazaret ve hastalık izinleri” olacak

 

Madde 33:

Eğitim çalışmasını müteakip, ilk iş gününde, çalışmaya katılan personelin isim ve imzasını, çalışmanın başlayıp bittiği saati gösteren çizlege idareye (işverene) sunulur

 

Sayfa 20 Madde 34: Harcırah

“LTB hudutları dışında görevlendirilen

“LTB hudutları dışına gönderilen …… olacak

 

Sayfa 23:

“İş kazası ve/veya ferdi kaza sigortası” olacak

Ek III Madde 6: Disiplin işlemlerinde uyulması zorunlu ilkeler:

  1. Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek soruşturma memurunun, 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasasında Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında kadrolu veya yüksek öğrenimli hizmet sınıflarına kadrolu veya I.derece memur kadrosunda ve her hal ve karda hakkında soruşturma başlatılacak çalışandan daha üst derecede bulunan “Belediye Memuru” olması koşuldur. Şekline gelecek.

Ek III 7(5) g bendinde “ve/veya satmak” ibaresi eklenecek.

 

 

M.K. NO.:

179/2015

Toplu İş Sözleşmesi Komitesinin 4/2015 sayılı kararı ve komitenin yapılan değişiklikler hakkında Belediye Meclisine verdiği bilgiler doğrultusunda 31 Aralık 2016’ya kadar geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması için Sayın Başkana yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Oylamada Murat Kanatlı, Onur Olguner ve Sonuç Koyuncu red oyu vermiştir.

 

Murat Kanatlı’nın red oyunun gerekçesi:

Ortaya çıkan BES ile imzalanacak olan 2015-2016 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesinin içeriğine yönelik red gerekçesini oluşturacak önemli bir sorun yoktu. Fakat usulüne yönelik gerekçelerle red oyu veriyorum.

Yeni TİS ve ona bağlı olarak oluşacak sınıflandırmalar toplamda yıllık bütçeye 1 milyon TL üzerinde ek yük getirecektir. Halen yürürlükteki mevzuatın yani yasa ve tüzüklerin genel ruhuna bakılırsa, başkan ve hatta Kira ve İhale Komisyonuna çok dar bir bütçeden rakam kullanma yetkisi vermiştir. Böylesi koşullarda yeni imzalanacak TİS’nin bütçe komisyonunda görüşülerek ayrıca bu yönü ile de Belediye Meclisine gelmesi gerekmekteydi.

Yeni TİS ve ona bağlı olarak oluşacak sınıflandırmalar ve işçilerin bu sınıflara yerleştirilmesi konusunda da önce iş gücü planlaması ve hizmet şeması oluşması, daha sonra işçilerin bu yeni sınıflara yerleşimi sağlanmalıydı.   Belediye Meclisinin görevleri arasında “Belediye çalışma plan ve programlarını karara bağlamak” Belediyeler Yasası 48(1) olduğundan böylesi kapsamlı yeniden işçilerin sınıflarına yerleşim bir plan dahilinde Belediye Meclisinin onayı ile karara bağlanması gerekmekteydi.

Usul yönünden sorunlu bu iki nedenden dolayı ret oyu veriyorum.

 

Onur Olguner’in red gerekçesi:

Toplu İş Komitesi’nde çalıştığımız maddelerden aile yardımı hariç diğer maddeler konusunda olumlu görüşteyim. Aile yardımlarının iş riski ödeneğine dönüşmesi, iş riskinin sarayda çalışana değil, sahada tehlikeli şartlarda çalışana ödenmesi, böylece İdarenin de performansını artırarak aylık sigorta primlerini ödemesi gerektiği inancındayım. Yalnızca aile yardımına olan hilafımdan dolayı Toplu İş Sözleşmesi’ne oyum hayır olmuştur.

 

Sonuç Koyuncu’nun red gerekçesi:

Çalışanlar arasında adaleti sağlamadığı, Lefkoşalının idari ve mali anlamda beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle oyum reddir.

 

Ülkü Taşseven, Osman Yücelen, Tolga A. Raşit ve Fatma Miralay’ın evet ile ilgili şerhi:

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak 01 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihli Toplu İş Sözleşmesini şerhli onaylıyoruz. Kurulduğu günden bu yana her zaman işçi ve emekçinin yanında olan partimiz, ilgili Toplu İş Sözleşmesi içerisinde emekçi için sağlanan hakların tümünü kabul eder ve önümüzde dönem içerisinde bu hakların takipçisi olacağının sözünü verir. Ancak başarısız yönetimler neticesinde LTB’nin getirilmiş olduğu mali çıkmaz nedeniyle ödenemeyen sosyal haklarında bu TİS’de yapılandırılmış ve ödenmesi taahhüt edilen ödeme tablosunu görmek isterdik. Bu anlamdan yoksun olan önümüzdeki TİS maalesef böyle bir taahhüt vermemekle birlikte herhangi bir alternatif yönteme de başvurulmadan sonlandırılmıştır. İlgili TİS’nin LTB’nin mali geleceği ve işçinin sosyal hakları göz önünde bulundurularak daha açılımcı olması ve gelecek vaatleri beklentilerimiz arasındaydı.

Yukarıda bahsi geçen esaslara dayanarak CTP, önümüzdeki dönem bütçe ve TİS çalışmalarında daha akılcı yöntemlerle işçinin sosyal haklarının belli bir program çerçevesinde ödeneceğinden emin ve takipçisi olacaktır.

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Boysan Boyra

(Yedek Asbaşkan)

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

  Alev Denizgil

(Üye)

Bülent Çıraklı

(Üye)

  Çelen Çağansoy

(Üye)

Fatma Miralay

(Üye)

  Meryem Ekinci

(Üye)

Mine Atlı

(Üye)

  Murat Kanatlı

(Üye)

Onur Olguner

(Üye)

  Osman Yücelen

(Üye)

Rauf Denktaş

(Üye)

  Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

  Ülkü Taşseven

(Üye)

Vedat Tezcan

(Üye)

   

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag