fbpx
1 Temmuz 2016
17 Ağustos 2016
Lefkoşa’da futbol heyecanı başlıyor
18 Ağustos 2016

18 Temmuz 2016

18 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİNALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Alev Denizgil (Üye)
5.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.       Boysan Boyra (Üye)
7.        Bülent Çıraklı (Üye)
8.       Leyla Öztürk (Üye)
9.       Çelen Çağansoy (Üye)
10.   Hüseyin Kıral (Üye)
11.   Mine Atlı (Üye)
12.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13.    Onur Olguner (Üye)  
14. Özmen Birinci (Üye)
15. Rauf Denktaş (Üye)
16. Sonuç Koyuncu (Üye)
17. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
18. Ülkü Taşseven (Üye)
19. Vedat Tezcan       (Üye)


Toplantıya Katılmayanlar:

1. Murat Kanatlı (Üye)(İzinli)
2. Fatma Miralay (Üye)
3. Meryem Ekinci (Üye)
4. Osman Yücelen (Üye)

 

 Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 M.K. NO.:

68/2016 Sn. Başkan’ın önerisiyle Tüzük ve Hukuk Komisyonu ile Su AD-HOC Komisyonun 1/2016, 2/2016, 3/2016 sayılı kararlarının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile,

 

   M.K. NO.:

69/2016 Sn. Başkan’ın önerisiyle Tüzük ve Hukuk Komisyonu ile Su AD-DOC Komisyonunun Su konusunda yaptığı toplantılarda elde ettiği veriler hakkında Komisyon üyelerinin Meclis’i bilgilendirilmesi ve fiyatlar konusunda değerlendirme yapılmasına oybirliği ile,

 

Leyla Öztürk ve Hüseyin Kıral toplantıya katılmıştır.

 

 Bilgilendirme: Su satış fiyatı ile ilgili olarak ücret dilimleri ve tarifeler hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş ve Meclis’te genel görüşme yapılmıştır.

  

–          Boysan Boyra bilgilendirme yapılırken toplantıya katılmıştır. Bülent Çıraklı, Leyla Öztürk, Ahmet Bağzıbağlı toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

 

M.K. NO.:

70/2016

Belediyeler Yasası’nın 95. ve 133. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak “Lefkoşa Türk Belediyesi İçme Suyu Tüzüğünün 14. Maddesinin yan başlığının “Su ücret tarifesi şebeke ve sayaç bakım ücreti” olarak değiştirilmesine, işbu maddenin 1. Fıkrası altında düzenlenen ve su ücret tarifelerini düzenleyen (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) bendlerinin kaldırılarak aşağıdaki şekilde yeni (A), (B), (C), (D), (E) bendlerinin konmasına, eski D bendinin E bendi olmasına tüzük değişikliğinin Belediyeler Yasasının ve diğer yasalara uygunluk açısından denetleyerek, Bakanlar Kurulunun onayı sunulmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile,

“14. (1) Aşağıda gösterilen ücretler tüketici tarafından Lefkoşa Türk Belediye Başkanlığı’nın tayin edeceği

 Su Ücretleri Tarifeleri , zamanlarda ödenir.      

                                                                                             

Şebeke ve Sayaç Bakım    (A) Konut, ikametgah, müstakil ev ve ayrı sayaçları

Ücretleri                                 olan apartman daireleri bir aylık devre için standart

(mekanik) ve/veya elektronik kartlı su sayacından geçen;

0-6 m3 her bir metreküp su için ;                                  4.90.-TL

7-13 m3 her bir metreküp su için;                                 6.20.-TL

14 m3 ve üzeri her bir metreküp su için ;                    7.00.-TL

ücret öderler.

(B) Devlet Daireleri ve diğer amme müesseseleri, işyerleri,  restorantlar, oteller, okullar, yurtlar, pansiyonlar, hastaneler,  camiler, sanayi tipi, iş yerleri , fabrikalar, vakıf malları, hayır  kurumları, merkezi cezaevi, alışveriş merkezleri,  süpermarketler ile A, C ve D tarifesine girmeyen yerler bir

aylık   devre için standart(mekanik) ve/veya elektronik kartlı su sayacından geçen

0-20 m3 her bir metreküp su için;                                 6.50.-TL

21 m3  ve üzeri her bir metreküp su için;                    7.00.-TL

ücret öderler.

 

(C) Askeri Birlikler ve Üniversiteler standart (mekanik)

ve/veya elektronik kartlı su sayacından geçen

her bir metre küp su için; 4.90.-TL

ücret öderler.

(D) İnşaatlar ve sulama amaçlı kullanımlarda

standart(mekanik) ve/veya elektronik kartlı su

sayacından geçen her bir metre küp su için;

8.50.-TL ücret öderler.

–          Sonuç Koyuncu ve Ülkü Taşseven ret oyu vermiştir.

 

 

M.K. NO.:

70/2016

Ülkü Taşseven’in red oyu gerekçesi;

 1 Haziran tarihinde, Türkiye’den temin edilen suyun Belediye tarafından alımı konusunda Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisinin oyçokluğu ile Sn. Mehmet Harmancı’yı yetkilendirmesinin ardından geçen sürede Meclisin, altyapısında sıkıntı olan bölgelerin tadilatları yapılana kadar yerel kaynakların kullanılması ve fiyatının da 0.25.-TL/m3 olarak kalması öngörüşünün, Başkan tarafından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede , mümkün olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bununla beraber, Meclis , Belediyelerin depolarına kadar 2.30.-TL/m3 olarak belirlenen su fiyatının içerisinde yer alan ve satın aldığımız her metreküp suda Belediyemizin ödeyeceği yatırım maliyetinin karşılığının tarafımıza ve/veya Lefkoşa halkına nasıl döneceği henüz belli değildir ve maalesef Belediyemizde bu miktarın talebi ile ilgili merkezi hükümete ve/veya ilgili diğer mercilere herhangi bir yazılı başvuruda bulunmamıştır. Meclisin bu akşam oyçokluğu ile onayladığı su fiyatları, su şubesinin ve Belediye Başkanının verdiği bilgiler ışığında , gelir ve giderin eşitlendiği (break even point) 6.02.-TL/m3 üzerinden hesaplanarak tarifeli sistem uygulanmıştır ve bu miktar, yukarıda belirttiklerimle de beraber, altyapımıza dönük herhangi bir yatırımı mümkün kılmamaktadır. Altyapı yatırımın mümkün kılınmadığı herhangi bir ortam içerisinde, bulunduğumuz dönemde su yönetimi konusunda Belediyemizi güçsüz kılacak ve su yönetiminin özelleştirilmesi, geçiş süresi ardından maalesef kaçınılmaz olacaktır. Belediye Başkanının su alımı konusunda yetkilendirme kararında verdiğim ret oyunun şerhinde de belirttiğim belirsizlikler halen devam ederken ve Belediyenin içerisinde bulunduğu mali çıkmaz için herhangi bir çözüm önerisi sunulmazken, evlere kadar ulaştırılan mevcut su fiyatının iki katı ve üzerine taşıyan, ancak herhangi bir yatırım öngörmeyen bu su fiyatına oyum reddir.

 Onur Olguner’in evet ile ilgili gerekçesi;

 6 ay içerisinde altyapı yatırımlarının yapılarak kayıpların azaltılması ve ücretlerin tekrar görüşülmesi talebiyle evet oyu veriyorum.

 

M.K. NO.:

71/2016

Belediyeler Yasasının 95. Ve 133. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak “Lefkoşa Türk Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü” 14. Maddesinin 2. Fıkrası altında düzenlenen “Saat Kirası”  hakkında düzenlemenin kaldırılarak “Şebeke ve sayaç bakım ücreti’ni düzenleyen aşağıdaki yeni 2 (a) ve (b) fıkrasının konmasına, ilgili tüzük değişikliğinin Belediyeler Yasasına ve diğer yasalara uygunluk açısından denetlenerek Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesine oybirliği ile,

(2) (a) Standart (mekanik) su sayacı kullanan tüketicilerden

yukarıda belirlenen su ücret tarifelerinde   her aylık

devreler için aşağıdaki maktu şebeke ve sayaç bakım

ücreti de ayrıca eklenerek tahsil edilir.

 

                                            Şebeke ve Sayaç Bakım Ücreti

 

1/2″ve 3/4″lük su sayacı için                                        5.00.-TL

1″lik ve 1 1/4″lik su sayacı için                                    8.00.-TL

1 1/2″lik ve 2″lik  su sayacı için                                  11.00.-TL

2 1/2″lik ve 3″lik  su sayacı için                                  18.00.-TL

4″lik su sayacı için                                                          20.00.-TL

6″lik ve üzeri su sayacı için                                         25.00.-TL

 

(b)  Elektronik kartlı su sayacı kullanan tüketicilerden

şebeke  ve sayaç bakım ücreti olarak tüketecekleri

(satın alacakları) su bedelinin %10 tutarında meblağ

ayrıca eklenerek tahsil edilir.

 

M.K. NO.:

72/2016

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 01/2016 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

 01/2016 : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 03/2015 sayılı kararının iptal edilmesine, söz konusu adreste bulunan binanın Belediyeler Yasasının 16.maddesi ve 58/2011 sayılı kadına yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair “Avrupa Sözleşmesi Onay Yasası” ışığında “Sığınma Evi” hizmeti verecek şekilde düzenlenmesine, oy birliği ile;

 –          Akın Aktunç ve Mehmet Kermeoğlu toplantıdan ayrılmıştır.

M.K. NO.:

73/2016

Kira ve İhale Komisyonunun 156/2016, 157/2016, 159/2016 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

–          Tolga Ahmet Raşit 157/2016 sayılı karara oy kullanmamıştır.

 

–          Vedat Tezcan 157/2016 sayılı karara çekimser oy vermiştir.

156/2016:   12 Temmuz 2016 tarih ve 3152 arşiv no’lu dilekçe ile Lefkoşa Kabristanlığına içecek otomatı koyma talebi olan Hüseyin Erişmen’in bu talebi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup,  İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin  aynı evraka yazdığı olumlu görüş doğrultusunda aylık  gelirin KDV’si düştükten sonra kalan miktarın %15’i  Belediyeye kalacak şekilde Hüseyin Erişmen ile 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre yapılmasına oy birliği ile;

 

 157/2016: Belediye Meclisi’nin 04 Nisan 2016 tarih ve 33/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 89/2016 sayılı kararı ile Yusuf Çocuk Ltd’e verilen ‘Araç Filosuna Lastik Alımı’ ihalesinin, Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin  14 Temmuz 2016 tarih ve 918 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 169.000TL’ye tamamlanan ihalenin,  %20 artırıma giderek  KDV dahil 33.800TL’yi aşmayacak şekilde Belediye’nin 03-07-03-003 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri bütçe kaleminden ödenmesine oy birliği ile;

Bu karar alınırken K.İ.K Koordinatörü Sn Tolga Ahmet Raşit odadan çıkmıştır.

 

 

M.K. NO.:

73/2016

 159/2016:  Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2016 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan    Kira İhale Komisyonu’nun 274/2015 sayılı kararı ile Birnet Yazılım’a verilen “Online Bankacılık Web Servisi” hizmetinin Birnet Yazılım’ın 12 Temmuz  2016 tarih ve 3143 arşiv no’lu ek süre talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup Bilgi İşlem Merkezi’nin 12 Temmuz  2016 tarih ve 3143 arşiv no’lu evrağa yazdığı görüş doğrultusunda 28 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına oy birliği ile;

Karar verilmiştir.


Bilgilendirme: Kira ve İhale Komisyonunun 158/2016 ve 160/2016 sayılı kararı hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

    

Mehmet Harmancı

(Başkan)

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

   

Alev Denizgil

 (Üye)

 

 

Ahmet Akbil

 (Üye)

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

 (Üye)

 

Boysan Boyra

(Üye)

 

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

Hüseyin Kıral

(Üye)

 

Leyla Öztürk

(Üye)

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

Mine Atlı

(Üye)

 

 

Onur Olguner

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

Rauf Denktaş

(Üye)

 

Sonuç Koyuncu

(Üye)

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Ülkü Taşseven

(Üye)

   

Vedat Tezcan

(Üye)

 

 

/NT.                                                                                     

Facebook Yorumları
Supportscreen tag