fbpx
11 Aralık 2017
26 February 2018
26 Ocak 2018
26 February 2018

18 Ocak 2018

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN: 18 OCAK 2018

18 OCAK 2018 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.  Mehmet Harmancı (Başkan)
2.  Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Akbil (Üye)
4. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5. Alev Denizgil (Üye)
6. Ayşe İpçiler (Üye)
7. Bülent Çıraklı (Üye)
8. Çelen Çağansoy (Üye)
9. Leyla Öztürk (Üye)
10. Murat Kanatlı (Üye)
11. Özmen Birinci  (Üye)
12. Tolga Ahmet Raşit (Üye)

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Boysan Boyra (Üye)
2. Fatma Miralay (Üye)
3. Hüseyin Kıral (Üye)
4. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
5. Mine Atlı (Üye)
6. Onur Olguner (Üye)(izinli)
7. Osman Yücelen (Üye)
8. Rauf Denktaş (Üye)
9. Ülkü Taşseven (Üye)
10. Vedat Tezcan (Üye)

 

  Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

M.K. NO.:

01/2018

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme alınmasına oybirliği ile;

a) Engellemeyen Şehirler Komisyonunun 01/2018 sayılı kararının onayı,

b) KTÖS’ün 16 Ocak 2018 tarih ve 291 sayılı dilekçesinin görüşülmesi,

M.K. NO.:

02/2018

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 24/2017 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu kullanmıştır.

24/2017:Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından hazırlanan “Selimiye Meydanı Canlandırma Projesi” ile ilgili projenin içeriği yönünde Komisyon üyelerine bilgi verilmiştir. Projeyi imzalayarak açılan hibe programına başvuru yapılmasına yönelik Sn. Başkan’a imza yetkisi verilmesine tavsiye kararı alınmasına oy çokluğu ile;

M.K. NO.:

03/2018

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 25/2017, 26/2017, 27/2018, 28/2017  sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

25/2017:Baraka Kültür Merkezi’nin 08/11/2017 tarihli ve 4658 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirilmiş ve 12 Kasım 2017 Pazar günü Park Bahçeler ve Trafik Şubesinin onayladığı yeşil alanda ve onaylamış olduğu fidan türleri ile kendileri tarafından fidan dikimi yapılan ve bakımını da yapacakları yeşil alana “Umut Bahçesi” adının verilmesine oy birliği ile;

 

  26/2017:Kıbrıs Türk İzci Gönüllüleri Derneği’nin 06/12/2017 tarihli ve 4935 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirilmiş ve izciliğin kurucusu Lord Baden Powell ve eşi Lady Ola ve Baden Powell’in heykellerinin Ortaköy  Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi Önder Elit önünde , yolun parçası olan alan içerisine konması ve heykellerin ücretinin de Belediye tarafından karşılanması talebi Komisyon tarafından uygun bulunmamıştır. Dilekçenin Park Bahçeler ve Trafik Şb. tarafından yazılı yanıtlanmasına ve talep edilen yerle ilgili Belediye’nin bisiklet yolunu da içeren projesinin bulunduğunun bildirilmesine, başka bir alanda maddi kaynağın Dernek tarafından karşılanması veya bulunması kaydı ile talebin yeniden değerlendirilebileceğinin bildirilmesine oybirliği ile;

27/2017:Necati Özkan Vakfı’nın 01/07/2016 tarih ve 3108 arşiv numaralı dilekçesi ile 05/06/2017 tarih ve 2710 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirilmiş ve Necati Özkan’ın anısını yaşatacak ancak sadece büst değil çevresi ve peyzajı ile birlikte bir düzenlemenin K.Kaymaklı havuzu çevresi için hazırlanmasına, düzenleme yapıldıktan sonra “Necati Özkan Meydanı” olarak isimlendirilmesine, hazırlanacak projenin Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun bilgisine getirilmesine oy birliği ile;

28/2017:T.İ.K.T.K.K No: 02/2017 kararı, Hukuk Şubesi ve İmar Şubesi’nden alınan görüşler doğrultusunda Sn. Alper Pehlivan 28/10/2013 tarih ve 3126 arşiv no’lu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na hitaben yazmış olduğu dilekçesi ile, Lefkoşa, Kızılbaş Mahallesi, Şht Ecvet Yusuf Caddesi, Pafta:XXI Parsel no.96 (K380), Parsel No.97, Parsel No.98, Parsel No:146/1 ve Parsel No:147/1’de kain taşınmaz malların sahibi olduğunu ve yukarıda tafsilatı verilen parseller arasında 600 Ayakkareden ibaret Parsel No.K400’ün ise Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait olduğunu ve kendi arazilerine hudut teşkil ettiğini belirterek, işbu arsanın tarafına satılmasını talep etmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesinin mülkiyetinde olan bahse konu arazi, Şht Ecvet Yusuf Caddesi genişletilme çalışmalarında kullanılmış olup, geriye kalan ve Parsel No. K400’ü teşkil eden kısmı kullanılmamaktadır. Sn. Alper Pehlivan’ın talebine istinaden, bu hususta yapılan görüşmeler neticesinde, Sn.Alper Pehlivan’a ait taşınmazlar üzerinde yapılacak olan ve komisyonumuza sunulan proje kapsamında, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hissesi bulunan konu arsanın, hisse ve/veya mülkiyet hakkının Lefkoşa Türk Belediyesi’nde kalması şartı ile bahse konu arsanın amalgame edilerek kullanılmasına, konu arsa üzerinde yapılması tasarlanan inşaatın gerekli inşaat ve taksimat izinlerinin bu çerçevede alınmasına,ve yine, bu hususta gerekli olan tüm izinlerin alınması ve/veya taraflarca inşaat maksatları bakımından zorunlu olan imza prosedürünün taraflarca yerine getirilmesine ve taksimat yapılmasını müteakip konu yerin Lefkoşa Türk Belediyesinin mülkiyetinde kalmasına devam etmesine karar verilmiştir. Keza, konu arazi ve/veya arsa üzerinde yapılacak olan inşaata ilişkin tüm vergi ve harçlarının Sn.Alper Pehlivan tarafından karşılanmasına; Pafta:XXI Parsel No.96 (K380), Parsel No.97, Parsel No.98, Parsel No:146/1 ve Parsel No:147/1’de ve  Parsel No.K400’de kain parseller üzerinde Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nu 24 Şubat 2017 tarih ve 2/2017 sayılı kararı ile onaylanan projenin gerçekleştirilmesine izin verilmesine, buna karşılık zemin katta yapılması planlanan mutfak ve ofis olmak üzere takriben 30 metrekare alana sahip taşınmaz malın, tüm masraflar vergi, resim ve harçların da  Sn.Alper Pehlivan’a ait olmak üzere bir tamam bitirilerek, başka  herhangi bir bedel talep etmeden Lefkoşa Türk Belediyesine verilmesine ve tüm bu hususlarda ve/veya anlaşmaya varılan noktalar üzerinden, diğer yasal yükümlülükleri de dikkate alınarak, taraflar arasında mukavele akdeylenmesine oybirliği ile;

M.K. NO.:

04/2018

MK 49/2016 sayılı karar içerisinde yer alan KİK 122/2016 sayılı karar ile satışına karar verilen buharlı sterilizatörü alacak olan Tuğşad Ebeoğlu’nun alımdan vazgeçmesi nedeniyle satış kararının iptal edilmesine oybirliği ile;
Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonunun 129/2017, 130/2017 ve 131/2017 sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiştir.

Bülent Çıraklı toplantıya katılmıştır.

129/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 105/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 3000 Adet Elektronik Kartlı Su Sayacı Alım İhalesi için gelen 2 tekliften biri geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-     Enta  Gıda Şti. Ltd………………………………………….848,400.00 TL + KDV

-Peril Dönmezsoy’un teklif etmiş olduğu dosyasında Komisyon tarafından yapılan incelemede, kart okuyucu ve elektronik abone kartı kataloğu-broşürü eksikliği tespit edildiği, dosya içerisinde sunulmadığı görülmüştür. Keza 09 Kasım 2017 tarihli teklif sahibinin imzası görülen numune kontrol formunda kart okuyucu katalog-broşürü ile elektronik abone kartı broşürünün yanlarında olmadığını Peril Dönmezsoy adına Murat Bozkurt imza etmiştir. Yapılan beyanlar da dikkate alındıktan sonra tekliflerin değerlendirilmesi için toplanan Komisyon’un dosya üzerinde yapmış olduğu incelemede, Genel Şartname’deki verilmesi zorunlu olan broşür-katalogların Peril Dönmezsoy’un sunmuş olduğu teklif dosyasında olmadığı ve/veya eksik olduğu ve/veya sunulmadığı gerekçesiyle 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 64. Madde 2. Fıkrası’nın (C) Bendi ile Lefkoşa Türk Belediyesi Elektronik Kartlı Su Sayacı Alım İhalesi Genel Şartnamesi’nin 10.6 Maddesi gereğince değerlendirilme dışı bırakılmış ve teklifi oybirliği ile geçersiz sayılmıştır.

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

  130/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 62/2017 sayılı kararı ile Sütçüoğlu Ltd’e verilen Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi İhalesi’nin firmadan gelen 24 Kasım 2017 tarih ve 4825 arşiv no’lu ihale uzatma talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin 12 Aralık 2017 tarih ve 1845 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda ihalenin 26 Ocak 2018 Cuma gününe kadar uzatılmasına oybirliği ile;

131/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 105/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 3000 Adet Elektronik Kartlı Su Sayacı Alım İhalesi için gelen 2 tekliften geçerli olan teklif Şube tarafından 15 Kasım 2017 tarih ve 1869 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 848,400.00 TL + KDV karşılığında Enta  Gıda Şti. Ltd.’e verilmesine ve ihalenin Belediye’nin 03-07-01-90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

M.K. NO.:

05/2018

Engellemeyen Şehirler Komisyonunun 01/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

01/2018: İstanbul’da kurulmuş olan “Tomurcuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’ndan” gelen talep üzerine, 21 Mart 2018 Dünya Downsendromlular Farkındalık Günü’nde ortak çalışma yapılmasına, 3 gün sürmesi planlanan etkinliklerin bütçe ve sponsorluk çalışması için Münür Öztürk, Ali Ecesoy ve Seden Tunççağ’ın görev almasının tavsiye edilmesine;

M.K. NO.:

06/2018

KTÖS’ün 16 Ocak 2018 tarih ve 291 sayılı dilekçesinin görüşülmüş ve MK74/2017 sayılı karar altında TİKTK 22/2017 sayılı karar içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ibaresi yerine  Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi ibarelerinin yazılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine oybirliği ile;

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 16/01/2018  tarihli ve 291arşiv numaralı dikelçesi  değerlendirilmiş ve aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararına göre de Belediye’ye otopark yapmak amacı ile verilmiş olan parselin, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifine,  Belediyenin onaylayacağı şekilde ve tüm yurttaşların ücretsiz kullanımına da olanak sağlayacak otoparkın düzenlenmesine, yapım ve kullanımlara yönelik Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi  ile Belediye arasında işbirliği protokolu yapılmasına, protokolu imza yetkisinin Sn. Başkan’a verilmesine, ayrıca Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi tarafından hazırlanacak projenin potansiyel kullanımlarına yönelik her iki tarafın birlikte görüşebileceği bir komisyon toplantısında konunun görüşülmesine oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

Bilgilendirme: Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şirketi Ltd. tarafından inşaatına devam eden alışveriş merkezinde gelinen son aşama  hakkında genel görüşme yapılmış, Sn. Başkan,  Firmaya hukuki bir yazı yazılacağına dair bilgi vermiştir.

 

                                                                  Mehmet Harmancı

                                                                          (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

Ahmet Akbil

(Üye)

Alev Denizgil

(Üye)

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

 

 

 

Ayşe İpçiler

(Üye)

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

 

 

 

Leyla Öztürk

(Üye)

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag